Regulamin kursów | Cennik | Szkoła Języków Obcych – Perfekt | Bydgoszcz, Inowrocław

Regulamin kursów

§1 Postanowienia ogólne

 1. PERFEKT prowadzi następujące kursy:
  a) kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego,
  b) inne kursy językowe przygotowywane na zamówienie.
 2. Definicje:
  a) w dalszej treści Regulaminu, przez Szkołę rozumie się PERFEKT,
  b) przez Słuchacza każdą osobę, która uczestniczy w kursie organizowanym przez PERFEKT.
 3. Jedna lekcja trwa 50 minut, z wyjątkiem kursów weekendowych, gdzie jedna lekcja trwa 60 minut.
 4. Zapisy na kursy prowadzone są przez cały rok.
 5. Rok szkolny trwa od 1 września 2020 do wyczerpania zaplanowanej liczby godzin dla każdej grupy.
 6. Słuchacz po lekcjach próbnych podpisuje umowę o naukę ze Szkołą.
 7. Każdy Słuchacz otrzymuje od Szkoły login i hasło do systemu komputerowego, gdzie uzyskuje dostęp do:
  a. informacji o płatnościach za kurs wraz z kwotami i terminami;
  b. informacji z dziennika zajęć swojej grupy.
 8. Słuchacz, który wniósł opłatę za kurs, akceptuje niniejszy Regulamin.

§2 Rozpoczęcie kursu

 1. Każdy słuchacz przed rozpoczęciem kursu pisze test kwalifikacyjny. Nie dotyczy to osób początkujących.
 2. Każdy Słuchacz korzysta z jednych zajęć próbnych przed wniesieniem jakiejkolwiek opłaty oraz podpisaniem umowy o naukę ze Szkołą. Nie dotyczy to kursów dla gimnazjalistów, do matury, do egzaminów FCE i CAE oraz zajęć indywidualnych i grup „dla przyjaciół”.
 3. Jeżeli Słuchacz nie zdecyduje się na kontynuowanie kursu po upływie okresu lekcji próbnych, nie wnosi żadnych opłat.
 4. Słuchacz, który kontynuuje kurs po wykorzystaniu lekcji próbnych, wnosi opłatę również za zajęcia próbne. Okres pierwszej płatności liczony jest od dnia określonego w Karcie Wpisowej, w którym Słuchacz powinien rozpocząć zajęcia.
 5. Udział Słuchacza w kolejnych zajęciach po lekcjach próbnych oznacza, że zdecydował się on na kontynuację kursu i zobowiązuje się do wpłacenia pierwszej raty oraz podpisania umowy o naukę ze Szkołą.

§3 Zasady płatności za kursy

 1. Słuchacze wnoszą opłaty za kurs w formie rat miesięcznych. Wysokość raty nie zależy od liczby lekcji w danym miesiącu.
 2. Wysokość rat dla poszczególnych rodzajów kursów:
  a) 1 x 100 minut; 9 rat po 149 zł netto, 1 raz w tygodniu 2 lekcje, razem 64 lekcje;
  b) 2 x 100 minut (standardowe oraz do egzaminu FCE), 9 rat po 239 zł netto, 2 razy po 2 lekcje w tygodniu, razem 130 lekcji;
  c) 1 x 180 minut (kursy weekendowe), 9 rat po 209 zł netto, 1 raz 3 lekcje w tygodniu, piątek lub sobota, razem 96 lekcji;
  d) 1 x 100 minut dla dzieci: 9 rat po 149 zł netto; 2 razy po 1 lekcji w tygodniu lub 1 raz w tygodniu 2 lekcje; razem 64 lekcje.
 3. Słuchacze, którzy rozpoczynają kurs w trakcie roku szkolnego, wnoszą raty od momentu faktycznego rozpoczęcia kursu. Wysokość pierwszej raty oblicza się w następujący sposób:
  a) od liczby lekcji określonej dla danego rodzaju kursu w §3 pkt 2 odejmuje się liczbę lekcji przypadających w okresie od początku roku szkolnego do daty rozpoczęcia kursu przez Słuchacza;
  b) liczbę lekcji obliczoną w pkt 3a mnoży się przez cenę lekcji wynikającą z podzielenia rocznej opłaty za kurs przez liczbę lekcji dla danego rodzaju kursu (określone w §3 pkt 2);
  c) całkowitą opłatę za kurs obliczoną w pkt 3b dzieli się na miesięczne raty; ratę za pierwszy miesiąc ustala się tak, aby pozostałe raty miały wysokość przewidzianą w §3 pkt 2.
 4. Dla kursów indywidualnych i „dla przyjaciół” minimalnym okresem płatności jest 1 pełny miesiąc. Opłata miesięczna wynika z liczby lekcji przypadających w danym miesiącu pomnożonej przez cenę jednej 50-minutowej lekcji:
  a) 65zł netto za zajęcia indywidualne (1 osoba);
  b) kursy „dla przyjaciół”: 1 raz w tygodniu 2 lekcje w grupie 2-osobowej; 35 zł netto za 1 lekcję za 1 osobę;
  c) kursy „dla przyjaciół”: 1 raz w tygodniu 2 lekcje w grupie 3-5 osobowej; 25 zł netto za 1 lekcję za 1 osobę.
 5. Pakiet lekcji indywidualnych lekcji online opłaca się z góry, a lekcje są do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od momentu wpłaty:
  a) pakiet 10 lekcji kosztuje 599 zł netto;
  b) pakiet 20 lekcji kosztuje 1099 zł netto.
 6. Zniżki:
  – rodzinna: 4% dla członków rodziny (rodzice, dzieci, rodzeństwo);
  – 10% za jednoczesny udział w dwóch kursach;
  – 50 zł netto jednorazowo odjęte od bieżącej raty za przyprowadzenie nowego słuchacza do szkoły (pod warunkiem, że nowy słuchacz wpisze na karcie wpisowej nazwisko osoby, która go przyprowadziła, oraz zapłaci za 1 pełny miesiąc kursu).
 7. Zniżki dotyczą wyłącznie płatności wniesionych w terminie przez Słuchaczy, którzy mają podpisane umowy o naukę ze Szkołą. Zniżki nie dotyczą kursów indywidualnych i dla firm oraz instytucji.
 8. Słuchacz ma prawo zrezygnować z kursu z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, wypowiadając na piśmie umowę o naukę ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca. W takim przypadku Słuchacz zobowiązany jest niezwłocznie wpłacić wszystkie raty za okres, w którym uczestniczył w kursie.
 9. W przypadku jednorazowego wpłacenia więcej, niż 1 raty, Szkoła zwróci rezygnującemu Słuchaczowi niewykorzystane raty, odejmując opłatę manipulacyjną w wysokości 50zł netto. Warunkiem zwrotu opłat jest złożenie przez Słuchacza wniosku o ich zwrot przed upływem 1 miesiąca od daty rezygnacji. Opłaty są zwracane wyłącznie Słuchaczom, którzy mają podpisane umowy o naukę ze Szkołą.
 10. Opłaty za lekcje, na których Słuchacz nie jest obecny, nie podlegają zwrotowi. Słuchaczowi przysługuje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie, nie później, niż 30 dni od daty nieobecności, o ile w danej chwili są miejsca w grupach na zbliżonym poziomie. Słuchacz powinien umówić się na takie zajęcia w sekretariacie Szkoły.
 11. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły, zostaną odrobione w innym terminie, uzgodnionym z większością Słuchaczy w grupie.
 12. Opłaty za kurs należy wnosić przelewem w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (decyduje data wpływu płatności na konto Szkoły). W przypadku wniesienia opłaty po terminie, do kolejnej raty doliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 5 zł netto za każde kolejne rozpoczęte 7 dni spóźnienia.
 13. Opłaty za zajęcia indywidualne, „dla przyjaciół” oraz za kursy dla firm i instytucji należy wnosić z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w wysokości odpowiadającej liczbie lekcji przypadających w danym miesiącu według uzgodnionego harmonogramu zajęć.
 14. Zajęcia indywidualne, „dla przyjaciół” oraz dla firm i instytucji można odwołać zgodnie z poniższymi zasadami:
  a) zajęcia należy odwołać telefonicznie lub drogą elektroniczną przynajmniej jeden dzień przed planowanym terminem lekcji;
  b) odwołanie musi nastąpić w godzinach pracy sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00;
  c) zajęcia odwołane w inny sposób niż w §3 pkt 13 a i b uznawane są za odbyte i zostanie pobrana za nie pełna odpłatność;
  d) w każdym miesiącu słuchacz może odwołać co najwyżej ¼ planowanych zajęć. W przypadku odwołania większej liczby zajęć, pobrana zostanie pełna odpłatność za odwołane zajęcia ponad ¼ ogólnej ilości zajęć w danym miesiącu.

§4 Uczestnictwo w zajęciach

 1. Nauka w Szkole odbywa się w grupach od 6 do 10 osób. Jeżeli liczba osób w grupie spadnie poniżej 6 osób, Szkoła może rozwiązać grupę i zaproponować Słuchaczom przeniesienie się do innych grup o zbliżonym poziomie nauki lub zmianę statusu grupy na „dla przyjaciół”.
 2. Zajęcia w Szkole odbywają się w dniach określonych w Kalendarzu Szkoły w §7. Ani Słuchacz, ani cała grupa nie mogą odwołać uczestnictwa w pojedynczych zajęciach.
 3. W zależności od ustalenia ze Słuchaczami, zajęcia odbywają się:
  a) stacjonarnie w szkole PERFEKT w Bydgoszczy lub Inowrocławiu,
  b) w siedzibie firmy lub instytucji,
  c) w formule online (wideokonferencja z lektorem).
  W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnie w szkole PERFEKT albo siedzibie firmy lub instytucji spowodowanej decyzją administracji rządowej, Słuchacz wyraża zgodę na kontynuację kursu w formule online.

§5 Struktura kursu

 1. Kursy prowadzone przez Szkołę podzielone są na etapy zakończone egzaminami.
 2. Słuchacz nie może kontynuować nauki na następnym etapie bez zaliczenia egzaminu (uzyskania minimum 60% punktów) na koniec poprzedniego etapu. Szkoła może odmówić Słuchaczowi kontynuowania nauki na następnym etapie w przypadku uzyskania przez Słuchacza negatywnej opinii lektora wyznaczonego przez Dyrektora Metodycznego Szkoły lub obecności Słuchacza na mniej niż 60% lekcji na danym etapie.
 3. W przypadku niezaliczenia egzaminu, Słuchacz ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego. Pierwszy termin egzaminu wyznaczony przez sekretariat Szkoły jest bezpłatny; za egzamin w innym terminie Słuchacz wnosi opłatę w wysokości 10 zł netto.
 4. W sytuacji, o której mowa w pkt. 2, Słuchacz musi powtórzyć całość lub część etapu (po uzgodnieniu z Kierownikiem Szkoły), którego nie zaliczył, w innej grupie oraz ponownie podejść do egzaminu.
 5. Jeżeli Słuchacz nie podejdzie do egzaminu oraz egzaminu poprawkowego w terminie 14 dni od daty, kiedy egzamin odbył się w jego grupie, egzamin uważa się za niezaliczony.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021.
 2. Nowy regulamin będzie ogłoszony do dnia 31 sierpnia 2021 poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w Szkole oraz umieszczenie na stronie internetowej Szkoły (www.perfekt.edu.pl).
 3. Zmiany niniejszego regulaminu będą podawane do wiadomości Słuchaczy na miesiąc przed ich wprowadzeniem poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w Szkole.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o ustawieniach prywatności i o ochronie Danych Osobowych naszych Użytkowników znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Cookies oraz w dokumencie Obowiązek informacyjny RODO.