Regulamin kursów | Szkoła Języków Obcych – Perfekt | Bydgoszcz, Inowrocław

Regulamin kursów

§1 Postanowienia ogólne

 1. PERFEKT prowadzi następujące kursy:
  a) kursy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego,
  b) inne kursy językowe przygotowywane na zamówienie.
 2. Definicje:
  a) w dalszej treści Regulaminu, przez Szkołę rozumie się PERFEKT,
  b) przez Słuchacza każdą osobę, która uczestniczy w kursie organizowanym przez PERFEKT.
 3. Jedna lekcja trwa 50 minut, o ile nie ustalono innej długości lekcji.
 4. Zapisy na kursy prowadzone są przez cały rok.
 5. Rok szkolny trwa od 1 września 2023 do wyczerpania zaplanowanej liczby godzin dla każdej grupy.
 6. Każdy Słuchacz podpisuje umowę o naukę ze Szkołą.
 7. Każdy Słuchacz rejestruje się samodzielnie w systemie komputerowym lub otrzymuje od Szkoły login i hasło do systemu komputerowego, gdzie uzyskuje dostęp do:
  a. informacji o płatnościach za kurs wraz z kwotami i terminami;
  b. umów i faktur;
  c. informacji o terminach zajęć;
  d. informacji z dziennika zajęć swojej grupy;
  e. dostęp do podręcznika i ćwiczeń online (jeśli dotyczy danego podręcznika lub kursu).
 8. Słuchacz, który wniósł opłatę za kurs, akceptuje niniejszy Regulamin.

§2 Rozpoczęcie kursu

 1. Każdy słuchacz przed rozpoczęciem kursu pisze test kwalifikacyjny. Nie dotyczy to osób początkujących.

§3 Zasady płatności za kursy

 1. Minimalnym okresem płatności jest 1 pełny miesiąc. Opłata miesięczna wynika z liczby lekcji przypadających w danym miesiącu pomnożonej przez cenę jednej 50-minutowej lekcji:
  a) 95 zł netto za zajęcia indywidualne (1 osoba);
  b) kursy „dla przyjaciół”: 1 raz w tygodniu 2 lekcje w grupie 2-osobowej; 49 zł netto za 1 lekcję za 1 osobę;
  c) grupy 3 i więcej osób: 1 raz w tygodniu 2 lekcje w grupie 3-8 osobowej; 35 zł netto za 1 lekcję za 1 osobę.
 2. Pakiet indywidualnych lekcji online opłaca się z góry, a lekcje są do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od momentu wpłaty. Pakiet 15 lekcji kosztuje 1399 zł netto, a pakiet 40 lekcji kosztuje 3599 zł netto.
 3. Słuchacz otrzymuje zniżkę w wysokości 50 zł netto, jednorazowo odjęte od bieżącej raty, za przyprowadzenie nowego słuchacza do szkoły (pod warunkiem, że nowy słuchacz wpisze na karcie wpisowej lub formularzu online nazwisko osoby, która go przyprowadziła, oraz zapłaci za 1 pełny miesiąc kursu).
 4. Zniżki dotyczą wyłącznie płatności wniesionych w terminie przez Słuchaczy, którzy mają podpisane umowy o naukę ze Szkołą. Zniżki nie dotyczą kursów indywidualnych, „dla przyjaciół” i dla firm oraz instytucji.
 5. Słuchacz ma prawo zrezygnować z kursu z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, wypowiadając na piśmie umowę o naukę ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca. W takim przypadku Słuchacz zobowiązany jest niezwłocznie wpłacić wszystkie raty za okres, w którym uczestniczył w kursie.
 6. Opłaty za lekcje, na których Słuchacz nie jest obecny, nie podlegają zwrotowi.
 7. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły, zostaną odrobione w innym terminie, uzgodnionym z większością Słuchaczy w grupie.
 8. Opłaty za kurs należy wnosić przelewem z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w wysokości odpowiadającej liczbie lekcji przypadających w danym miesiącu według uzgodnionego harmonogramu zajęć, która jest przedstawiona w systemie komputerowym.
 9. Zajęcia indywidualne, „dla przyjaciół” oraz dla firm i instytucji można odwołać zgodnie z poniższymi zasadami:
  a) zajęcia należy odwołać telefonicznie lub drogą elektroniczną przynajmniej jeden dzień przed planowanym terminem lekcji;
  b) odwołanie musi nastąpić w godzinach pracy sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00; a poniedziałkowe zajęcia można odwołać najpóźniej w piątek do godz. 17.00;
  c) zajęcia odwołane w inny sposób niż w §3 pkt 9 a i b uznawane są za odbyte i zostanie pobrana za nie pełna odpłatność;
  d) odwołane zajęcia należy odrobić w terminie 30 dni od dnia, kiedy były pierwotnie zaplanowane;
  e) odwołane zajęcia, które nie zostały odrobione zgodnie z §3 pkt 9 d, uznawane są za odbyte i zostanie pobrana za nie pełna odpłatność.

§4 Uczestnictwo w zajęciach

 1. Zajęcia w Szkole odbywają się w dniach określonych w Kalendarzu Szkoły w §7. Ani Słuchacz, ani cała grupa nie mogą odwołać uczestnictwa w pojedynczych zajęciach.
 2. W zależności od ustalenia ze Słuchaczami, zajęcia odbywają się:
  a) stacjonarnie w szkole PERFEKT w Bydgoszczy lub Inowrocławiu,
  b) w siedzibie firmy lub instytucji,
  c) w formule online (wideokonferencja z lektorem).
  W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnie w szkole PERFEKT albo siedzibie firmy lub instytucji spowodowanej decyzją administracji rządowej lub samorządowej, Słuchacz wyraża zgodę na kontynuację kursu w formule online.
 3. Szkoła nie odpowiada za problemy techniczne lub inne nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach online w sytuacji, gdy przyczyna leży po stronie Słuchacza lub innych podmiotów, z których usług Słuchacz korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Szkoły.
 4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych lub innych nieprawidłowości, o których mowa w pkt 3, które uniemożliwiają Słuchaczowi uczestniczenie w zajęciach, zajęcia uważa się za odbyte.
 5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły lub podmiotów wspierających Szkołę w realizacji współpracy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te zostaną przełożone na inny termin, w całości lub w części.

§5 Struktura kursu

 1. Kursy prowadzone przez Szkołę podzielone są na etapy zakończone egzaminami.
 2. Słuchacz nie może kontynuować nauki na następnym etapie bez zaliczenia egzaminu (uzyskania minimum 60% punktów) na koniec poprzedniego etapu. Szkoła może odmówić Słuchaczowi kontynuowania nauki na następnym etapie w przypadku uzyskania przez Słuchacza negatywnej opinii lektora wyznaczonego przez Dyrektora Metodycznego Szkoły lub obecności Słuchacza na mniej niż 60% lekcji na danym etapie.
 3. W przypadku niezaliczenia egzaminu Słuchacz ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego.
 4. W sytuacji, o której mowa w pkt. 2, Słuchacz musi powtórzyć całość lub część etapu (po uzgodnieniu z Kierownikiem Szkoły), którego nie zaliczył, w innej grupie oraz ponownie podejść do egzaminu.
 5. Jeżeli Słuchacz nie podejdzie do egzaminu oraz egzaminu poprawkowego w terminie 14 dni od daty, kiedy egzamin odbył się w jego grupie, egzamin uważa się za niezaliczony.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024.
 2. Nowy regulamin będzie ogłoszony do dnia 31 sierpnia 2024 poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły (https://www.perfekt.edu.pl/cennik/regulamin-kursow).
 3. Zmiany niniejszego regulaminu będą podawane do wiadomości Słuchaczy na miesiąc przed ich wprowadzeniem poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły (https://www.perfekt.edu.pl/cennik/regulamin-kursow).
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o ustawieniach prywatności i o ochronie Danych Osobowych naszych Użytkowników znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Cookies oraz w dokumencie Obowiązek informacyjny RODO.